Kabir Ziyâreti Duâsı

KABİR ZİYÂRETİ DUÂSI

Ziyâret Âdâbı: Ziyâretçi, ölünün ayak ucunda yüzüne doğru durur ve yukarıdaki duâyı okur. Kabirleri ayakta ziyâret etmek ve yanlarında ayakta duâ okumak sünnettir. Ziyâretçi Kur’ân’dan kolayına geleni; Fâtihâyı, Bakara sûresinin baş kısmını, son kısmı Âmene’r-rasûlü’yü, Yâsin’i, Tebâreke’yi, Tekâsür sûrelerini ve İhlâs’ı 11, 7 veya 3 def‘a okur. Bundan sonra Yâ Rabbi okuduğumuzun sevâbını Efendimiz (s.a.v.)’den başlayarak tertîp üzere, bütün mü’minîn ve mü’minâta, filana veya burada yatanlara ulaştır diye duâ eder.

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyetle Resûlullâh (s.a.v.): “Cibrîl bana şunları söyledi: (Rabbim, Bakî’de yatanların yanına giderek onlar için istiğfarda bulunmanı Sana emrediyor.)” Ben: “Onlara ne diyeyim yâ Resûlallâh?” dedim: Peygamber (s.a.v.):

Onlara ne diyeyim yâ Resûlallâh

Es-selâmu ‘alâ ehli’d-diyâri mine’l mü’minîne ve’l-müslimîne ve yerhamullâhu’l müstakdimîne minnâ ve’l-müste’hirîne. Ve innâ inşâallâhu bikum le-lâhikûne.

Türkçe Anlamı:

Selâm mü’min ve müslümanlardan bu diyarda yatanlara! Allâh bizim geçmişlerimize de, geleceklerimize de rahmet eylesin, bizler de inşâallâh sizlere katılacağız, de buyurdu224
lar. (Müslim, 5.c., 252.s.)