Hâcet Duâsı

HÂCET DUÂSI ِ

لْ7-HÂCET DUÂS 1 8-HÂCET DUÂS 2

Allâhümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a‘mâle ehli’l-yakîn ve münâsahate ehli’t-tevbeti ve ‘azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve te‘abbüde ehli’l-verâi ve ‘irfâne ehli’l-‘ilmi hattâ ehâfeke.
Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî ‘an ma‘siyyetike hattâ a‘mele bi-tâ‘atike ‘amelen estehikku bihi rızâke ve hattâ ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke nasîhaten hubben leke ve hattâ etevekkele ‘aleyke, fî’l-umûri husne zannin bike sübhâne hâlikin nûr.

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amelini, tevbe ehlinin nasîhatını, sabır ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin iste

 


Paylaşın: