Bir şeyin Zararından Korunmak İçin Okunacak Duâ

BİR ŞEYİN ZARARINDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ

BİR ŞEYİN ZARARINDAN KORUNMAK

Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî
şey’ün fi’l-‘ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’ssemî‘
u’l-alîm.
İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar
veremeyeceği Allâh’ın adıyla. O, hakkıyla
işiten ve her şeyi bilendir. (Tirmizî)
Bu duâ sabah akşam üç kere okunursa
okuyana bir şey zarar vermez.
Enes b. Mâlik (r.a.) buyurdular ki:
186
Resûlullâh (s.a.v.) bana bir duâ öğretmiş ve demiştir ki: Kim her sabah bu duâyı okursa hiç kimse ona zarar veremez.ِ

Kim her sabah bu duâyı okursa hiç kimse ona zarar veremez. 1 Kim her sabah bu duâyı okursa hiç kimse ona zarar veremez. 2 Kim her sabah bu duâyı okursa hiç kimse ona zarar veremez. 3

Bi’smillâhi’r- rahmâni’r- rahîm.
Bi’smillâhi hayri’l- esmâi bi’smillâhi rabbi’l- ‘ardı ve’s- semâi bi’smillâhi ’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî şey’ün fil ardı âzâ bismillâhi’l- kâfî bi’smillâhi’l- mu‘âfî.
Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru mea’smihî şey’ün fil ardı velâ fi’ssemâi vehüve’s-semî‘u’l- alîm.
Bi’smillâhi ‘alâ nefsî ve dînî, bi’smillâhi ‘alâ ehlî ve mâlî, bi’smillâhi ‘alâ külli şey’in a‘tânî rabbî Allâhü Ekber Allâhü Ekber Allâhü Ekber e‘ûzü billâhi mimmâ ehâfü ve
ahzeru’llâhü rabbî velâ-üşrikü bihî şey’en
‘azze câruke ve celle senâüke ve tekaddeset
esmâüke velâ-ilâhe ğayruke.
Allâhümme innî e‘ûzü bike min külli
cebbârin ‘anîdin ve şeytânin merîdin ve min
kadâi’s- sûi ve min şerri nefsî ve min külli
dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ enne
rabbî alâ sırâtın müstekîmin.
Allâhümme kemâ letafte fî ‘azametike
dûne’l- lutefâi ve ‘alevte bi-kudretike (bi-
‘azametike) ‘ale’l- ‘uzemâi ve ‘alimte mâ
tahte ‘ardıke ke-‘ılmike bimâ fevka ‘arşike
ve kânet vesâvîsü’s- sadri ke’l-‘alâniyeti ‘ındeke
ve ‘alâniyetü’l- kavli ke’s-sirri fî ‘ılmike
ve enkâde küllü şey’in li-‘azametike ve
hada‘a küllü zî sultânin li-sultânike ve sâra
emru’d- dünyâ ve’l- âhireti küllühû bi-yedike
ic‘al lî min külli hemmin ve ğammin esbahtü
ve emseytü fîhi ferecen ve mahracen.
Allâhümme inne ‘afveke ‘an zünûbî
ve tecâvüzeke ‘an hatîetî ve setreke ‘an
kabîhi ‘amelî etmı‘nî en es’eleke mâlâestevcibühû
‘aleyke ve mimmâ kasurtü fîhi
ed‘ûke âminen ve es’elüke müste’nisen ve
inneke le-muhsinün ileyye ve ene’l- musîü
ilâ nefsî fîmâ beynî ve beyneke’t- teveddü190
dü ileyke bi’n-ni‘ami me‘a ğınâke ‘annî ve etebeğğadu ileyke bi’l- ‘amâsî felem-era mevlen kerîmen a‘tafu, minke ‘alâ ‘abdin leîmin mislî velâkinne’s- sikate bike hameletnî ‘ale’l- cür’eti ‘aleyke fe-es’elüke bi-cûdike ve keremike ve ihsânike ve tûleke en-tüsalliye ‘alâ Muhammedin ve âlihî ve en-tefteha lî bâbe’l- fereci bi-tûlike ve tahbese ‘annî bâbe’l- hemmi bi-kudretike velâ-tekilnî ilâ nefsî tarfete ‘aynin fe-u‘ceze velâ ile’n- nâsi, fe-üdî‘a bi-rahmetike yâ erhame’r- râhimîne. Âmîn.

Türkçe Anlamı:

İsimlerinin en hayırlısı Allâh’ın adıyla başlarım. Göklerin ve yerin Rabbi Allâh’ın adıyla başlarım. O’nun isminin olduğu yerde, yeryüzünde hiçbir şeyin zarar ve eziyet edemeyeceği Allâh’ın adıyla başlarım. Her şeye yeten Allâh’ın adıyla başlarım. Affeden Allâh’ın adıyla başlarım.
İsminin anıldığı yerde, yerdekilerden ve göklerdekilerden hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allâh’ın adıyla başlarım. O çok bilen ve işitendir. Nefsim ve dînim için Allâh’ın adıyla başlarım. Âilem ve malım için Allâh’ın adıyla başlarım. Bana her şeyi veren Allâh’ın adıyla başlarım. En büyük
191
Allâh’tır. Korktuğum her şeyden en büyük Allâh’a sığınırım. Rabbim Allâh’a karşı son derece dikkatli davranır ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Sana yakın olan azîz olur. Senin övgün ne yücedir. Senin isimlerin çok mukaddestir. Senden başka ilâh yoktur. Ey Allâh’ım her inatçı zalimden, âsî şeytandan, yalnış hüküm vermeden, nefsimin şerrinden ve Senin kontrolünde olan bütün canlıların şerrinden Sana sığınırım. Muhakkak ki Allâh doğru yolun sahibidir. İhsan sahiplerinin üzerinde azametiyle lütuf sahibi olan Allâh’ım! Kudretinle hükümdarların üzerinde hükümrân olan Allâh’ım! Yerin altında olanları, arşın üstünde olanları bilen Allâh’ım! Gönlümdeki vesveseleri apaçık bilen, apaçık olan şeyleri ilmindeki sırlar gibi bilen Allâh’ım! Senin azâmetin önünde her şeyin boyun eğdiği Allâh’ım! Saltanâtına tüm sultanların boyun eğdiği Allâh’ım! Dünya ve âhiretin saltanâtı elinde olan Allâh’ım! Sabah akşam bana isabet eden üzüntü sıkıntı ve kederlere karşı bana rahatlık ve çıkış yolu nasîb eyle.
Ey günâhlarımı affeden, hatâlarımı görmezden gelen ve kötü amellerimi örten Allâh’ım! Sana saygıda kusûr etmeden Senden istemeyi bana nasîb eyle. Hatâ ettiğim
husûslarda Senin rahmetine güvenerek sana dua etmeyi bana nasîb eyle. Ben kendime kötülük ederken sen bana ihsân etmektesin. Ben isyanlarla senin buğzunu hak ederken Sen ni‘metlerle bana ihtiyâcın olmadığı halde aramızda sevgiyi yaratmaktasın. Benim gibi kusurlu bir kula Senden daha şefkatli daha merhametli bir dost görmedim. Buna rağmen sana olan güvenim senden istemeğe cesâretlendirdi beni. Cömertliğin, ihsanın, ikrâmın, zenginliğin hürmetine. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve âline salât etmeni istiyorum. Kudretiyle bana salâh kapılarını açmanı, keder kapılarını kapamanı istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allâh’ım! Rahmetinle kudretinle göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime ve insanlara bırakma. Çünkü ben âcizim ve hüsrâna uğrarım.

 


Paylaşın: