Abdest Duâları

ABDEST DUÂLARI

“E‘ûzü” ve “Besmele”den sonra

1- Elleri yıkarken:

21 Elleri yıkarken

Bi’smillâhi’l- azîmi ve’l-hamdü lillâhi ‘alâ dîni’l- İslâmi ve ‘alâ tevfîkı’l- îmâni ve ‘alâ hidâyeti’r- Rahmâni. Elhamdü lillâhi’llezî ce‘ale’l-mâe tahûran ve ce‘ale’l- İslâme nûran.

Türkçe Anlamı:

Azamet ve celâl sahibi Allâh’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dîninde kılan, îmân etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman olan Allâh’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allâh’a hamdolsun.

2- Ağzını yıkarken:

22-Ağzını yıkarken

Allâhümme’skınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ-ezmeü ba‘dehû ebeden.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir ki, ondan sonra hiç susamayayım.

3- Burnuna su verirken:

23-Burnuna su verirken

Allâhümme erihnî râihate’l- cenneti ve’rzuknî min ne‘îmihâ velâ-terihnî râihate’n nâr.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun ni‘metlerinden nasîblendir ve bana cehennemin kokusunu duyurma.

4- Yüzünü yıkarken:

24-Yüzünü yıkarken

Allâhümme beyyıd vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vücûhün ve tesveddü vücûhün.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nûrunla beyaz kıl, nurlandır.

5- Sağ kolunu yıkarken:

25-Sağ kolunu yıkarken

Allâhümme a‘tınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîran.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

6- Sol kolunu yıkarken:

26-Sol kolunu yıkarken

Allâhümme lâ-tu‘tinî kitâbî bi-şimâlî velâ min verâi zahrî velâ-tühâsibnî hısâben şedîden.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

7- Başını meshederken:

27 -Başını meshederken

Allâhümme harrim şa‘rî vebeşerî ‘ale’n-nâri ve ezıllenî tahte zılli ‘arşike yevme lâ-zılle illâ zıllüke. (Allâhümme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakâtik.)

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir. (Allâh’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.)

8- Kulağına meshederken:

28-Kulağına meshederken

Allâhümme’c‘alnî minellezîne yestemi-‘ûne’l- kavle feyettebi‘ûne ahseneh.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip deen güzeline ittibâ‘ edenlerden kıl.

9- Boynuna meshederken:

29-Boynuna meshederken

Allâhümme a‘tik rakabetî mine’n-nâri va’hfaznî mine’s- selâsili ve’l-ağlâli.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağı (pıranga)lardan muhafaza et.

10- Sağ ayağını yıkarken:

30 Sağ ayağını yıkarken

Allâhümme sebbit kademi ale’s- sırâti yevme tezillü fîhi’l akdâmü.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

11- Sol ayağını yıkarken:

26-Sol kolunu yıkarken

Allâhümme’c‘al-lî sa‘yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ‘amelen makbûlen ve ticâraten len-tebûra.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günâhımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb eyle.

12- Abdest bittikten sonra:

27 -Başını meshederken

Allâhümme’c‘alnî mine’t- tevvâbîne ve’c-‘alnî mine’l- mütetahhirîne ve’c‘alnî min ‘ıbâdike’s- sâlihîne ve’c’alnî mine’llezîne lâ havfun aleyhim velâ-hüm yahzenûne. Sübhâneke’llâhümme ve bi-hamdike eşhedü en-lâilâhe illâ ente vahdeke lâ-şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke estağfiruke ve etûbü ileyke.,

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyenlerden ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şahâdet ederim ki Senden başka hiçbir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok Senin ve yine şahâdet ederim ki Muhammed (s.a.v.) Senin kulun ve resûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.

 

Paylaşın: